Hướng Dẫn Fix Lỗi Sau Khi Update Windows Không Kết Nối Được Vps

Hướng Dẫn Fix Lỗi Sau Khi Update Windows Không Kết Nối Được Vps

Fix lỗi này rất đơn giản.
Cách 1:
Các bạn tải file bên dưới về chạy dưới quyền admin là Ok
d4eWyOY

Tải file fix lỗi về
Cách 2: Mở CMD với quyền administrator & chạy lênh dưới :

reg add “HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters” /f /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

Cách 3: Đọc  & làm theo nội dung bên dưới dưới :
Vào Edit Group Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Credentials Delegation -> Encryption Oracle Remediation Change it to Enable and in Protection level, change back to Vulnerable.

Có thể bạn quan tâm

Scroll to Top